Obchodní podmínky


1. Objednávka pro fyzické osoby - nepodnikatel
Objednávku kupujícího je možné provést přes internet („nákupní košík“), e-mailem nebo přes ICQ. Stav objednávek je možno zjišťovat přes internet („můj účet“) nebo přes e-mail s uvedeným číslem objednávky.


2. Objednávka pro právnické osoby
V případě, že je daňový doklad vystaven na firmu, musí mít objednávka elektronickou nebo písemnou formu (objednávka přes naše www stránky, e-mail, písemně) a musí obsahovat: Obchodní název firmy, IČ, přesnou adresu, jméno objednávajícího, v případě objednávky písemnou formou je nutné, aby objednávka obsahovala i razítko a podpis.


3. Dodací lhůty
Je-li zboží skladem na území České republiky, činí dodací lhůta 1-7 pracovních dní. Pokud je zboží skladem u výrobce, dodací lhůta činí obvykle 40 pracovních dní. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu dodací lhůty, a to s ohledem na vytíženost výrobců, anebo přepravců zboží od výrobce. Termíny dodání, uváděné na internetových stránkách prodávajícího, jsou nezávazné, mají informační charakter a podléhají potvrzení.


4. Záloha na speciální produkty
Při objednávce speciálního produktu, je kupujícímu vystavena zálohová faktura ve výši 30-50% z celkové ceny objednávky. Zboží bude objednáno až po zaplacení zálohy, přičemž zaplacením se počítá den připsání příslušné finanční částky ve prospěch účtu prodávajícího. Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího, sjednává se smluvní pokuta ve výši složené zálohy, která připadá prodávajícímu. Smluvní pokuta je splatná okamžikem porušení závazku ze strany kupujícího. Právo na náhradu škody tím není dotčeno. V tomto případě, pokud dojde k odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího, dohodli se prodávající a kupující na vzájemném zápočtu složené zálohy kupní ceny ze strany kupujícího vůči smluvní pokutě, vyúčtované prodávajícím.


5. Doprava
Dopravu zboží kupujícímu zajišťuje expresní balíková přeprava DPD nebo Česká pošta, přičemž ke každé zásilce je účtováno přepravné ve výši 125,-- Kč resp. 120,-- Kč.


6. Úhrada za zboží
Možné způsoby úhrady:
a) platba v hotovosti při převzetí zboží (dobírka)
b) platba předem - převodem na účet (sleva na poštovném)


Zboží je prodáváno s výhradou vlastnictví, tzn., do úplného zaplacení kupní ceny, zůstává zboží ve vlastnictví prodávajícího.


7. Převzetí zboží
Objednané zboží bude kupujícímu doručeno přepravní službou po celém území České republiky. Kupující je povinen si zboží ihned po převzetí řádně prohlédnout a zkontrolovat. Zjevně poškozené zboží musí být okamžitě reklamováno a prodávající musí být o této skutečnosti informován s tím, že bude uveden přesný popis vad. Pokud po převzetí zjistí kupující mechanické poškození (zejména u litých kol, spoilerů, sportovních sedadel), je rovněž povinen o tom neprodleně informovat prodávajícího s tím, že opět popíše vady. Na pozdější reklamace z důvodu viditelného mechanického poškození nebude brán zřetel.


8. Záruka
Výrobce/prodávající plně odpovídá za skryté výrobní a materiálové vady ve smyslu ustanovení Občanského zákoníku v případě, že je kupujícím fyzická osoba – nepodnikatel nebo podle Obchodního zákoníku v případě, že je kupujícím právnická osoba, anebo fyzická osoba zapsaná v obchodním či živnostenském rejstříku. Záruka se nevztahuje na vady způsobené neoprávněným zásahem, v důsledku použití zboží k jiným než určeným účelům, nevhodným skladováním, neodbornou montáží, mechanickým poškozením, které není způsobeno opotřebením vzniklým obvyklým užíváním, výrobek byl vystaven nadměrnému zatížení (v rozporu s předpisy nebo doporučením výrobce), živelnými pohromami nebo vyšší mocí. Garantované vlastnosti zboží plně závisí na specifikacích uváděných přímo výrobcem. Na žádost kupujícího poskytne prodávající záruku písemnou formou (záruční list). Pokud není záruční list vystaven výrobcem, vydá prodávající kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující obchodní firmu prodávajícího, IČ, sídlo a informace o zakoupeném zboží.


9. Reklamace
Reklamace se řídí Občanským zákoníkem v případě, že je kupujícím fyzická osoba – nepodnikatel, Obchodním zákoníkem v případě, že je kupujícím právnická osoba, anebo fyzická osoba zapsaná v obchodním či živnostenském rejstříku a Zákonem o ochraně spotřebitele. Při uplatnění reklamace je třeba vyplnit reklamační formulář (zápis o reklamaci), který naleznete na našich stránkách v sekci „Reklamace“. V případě vady zboží, která se projeví v průběhu záruční doby, má kupující právo na jeho bezplatnou opravu nebo výměnu. Ke stavění záruční doby dochází ode dne uplatnění reklamace až do doby, kdy byl kupující vyzván k převzetí věci. Záruční doba se tedy prodlužuje o dobu vyřizování reklamace.


9.1 Podmínky reklamace
Kupující zašle reklamované zboží prodávajícímu poštou nebo přepravní službou (ne na dobírku). Při vracení zboží, musí být toto v původním obalu včetně vnitřních přepážek a výztuží! Balík musí být označen "křehké" a "neklopit". Při nedodržení původního způsobu balení a nálepek neručí prodávající za poškození při dopravě. Reklamované zboží musí být čisté. Z provozních důvodů není možné po dobu reklamace zapůjčit kupujícímu náhradní zboží.


9.2. Poplatky
V případě uznané reklamace uhradí náklady za dopravu prodávající. V případě, že reklamace nebude uznána, hradí veškeré náklady kupující.


10. Odstoupení od smlouvy
10.1 V případě, že je kupujícím fyzická osoba – nepodnikatel, má právo ve smyslu ustanovení § 53, odst. 7. Občanského zákoníku, od kupní smlouvy odstoupit ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne převzetí zboží. Pokud tato skutečnost nastane, je kupující povinen vrátit prodávajícímu zboží nepoškozené, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu, se záručním listem, návodem na užívání a veškerým dodaným příslušenstvím. Kupující je dále povinen zboží vrátit na své náklady prostřednictvím některého z přepravců (Česká pošta, DPD, PPL, atd.). Zboží vrácené dobírkou, není povinen prodávající převzít. V případě zaplacené zálohy, zavazuje se prodávající tuto vrátit kupujícímu ve lhůtě bez zbytečného odkladu.

10.2 Právo na odstoupení od kupní smlouvy se nevztahuje na zboží vyrobené na zakázku nebo upravované na míru, dle požadavku kupujícího.

10. 3 Koupě zboží, kde je konečným příjemcem právnická osoba anebo fyzická osoba zapsaná v obchodním či živnostenském rejstříku se neřídí Občanským zákoníkem, ale Obchodním zákoníkem a v takovém případě nelze od kupní smlouvy odstoupit.

10. 4 Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy jednostranně odstoupit v případě, že nebude schopen zajistit kupujícímu objednané zboží. Odstoupení od smlouvy musí prodávající oznámit kupujícímu. Případnou zaplacenou zálohu se prodávající zavazuje vrátit kupujícímu ve lhůtě bez zbytečného odkladu.

10. 5 Prodávající nenese jakoukoliv odpovědnost vůči kupujícímu nebo třetím osobám za případné škody, vzniklé pozdním dodáním zboží nebo nedodáním zboží.


11. Ochrana osobních údajů
Provozovatel stránek výslovně prohlašuje, že veškeré údaje osobní povahy, které získá od kupujícího, nepředá třetím osobám a tyto budou sloužit výlučně pro marketingové potřeby prodávajícího.
 
 

Nabízené zboží v e-shopu